DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH

Biotope des Schönen in einer Landschaft des Verfalls
Prostori lepote v pokrajini propada
Luoghi di bellezza in un'ambiente di distruzione

O projektu

Kraji v obmejnem trikotu Avstrije, Slovenije in Italije, ki jih navadno zaznamo le mimogrede, so si med seboj tako reko·c v sva·stvu: koro·ska tr·zna ob·cina Bistrica v Ro·zu, slovensko industrijsko mesto Jesenice in furlanska rudni·ska naselbina Cave del Predil. Vsi trije kraji so bili neko·c pomembni zaradi svoje industrije. Njihova zgodovina in kultura sta nelo·cljivo povezani z neko·c dobi·ckonosnim rudarstvom in / ali kovinsko-predelovalnimi objekti, ki imajo svoje za·cetke ·ze v srednjem veku. Vsi trije kraji so danes v znamenju propada teh objektov. Pred nekaj leti so jih – kakor rudnik Cave del Predil in tovarno baterij Bistrica v Ro·zu – zaprli ali pa proizvajajo – kakor jeklarna na Jesenicah – le ·se marginalno. Gospodarski problemi krajev se izra·zajo tako v socialnih napetostih, pa tudi delno v zunanjem videzu, ki signalizira razpad.

Kljub vsem naporom in revitalizaciji so ti trije kraji v gospodarski in kulturni senci. Tudi turizem ne igra pomembne vloge, ·ceprav je pokrajina privla·cna. Prav tako marginalna je kulturna izmenjava med temi tremi obmejnimi ob·cinami.

S projektom SCHÖNE ÖDE | LEPA PU·S·CA | BELLA BRULLA bi vam radi odprli o·ci za skrite ·care in atraktivnosti teh na videz »grdih« krajev s pomo·cjo umetni·skih akcij. Na ta na·cin bi radi krajanom in obiskovalcem odprli nova polja zaznavanja. Cilj tega projekta je krepitev regionalne identitete in »spo·stovanje« do »neprivla·cnega« kot presenetljivo bogat estetski rezervoar.

Pozornost velja tistim tematskim poljem, ki povezujejo vse tri kraje in ki so privedle do deloma presenetljivih analogij:

A) VODA:

V vseh treh krajih igra voda ·ze od nekdaj pomembno vlogo. ·Siroki potoki z velikim padcem in mo·cnim tokom dajejo krajem svoj pe·cat. Zgodovinski jezovi, zapornice ali majhne, zastarele elektrarne krotijo vodo v nadvse zanimivih inscenacijah.

B) INDUSTRIJSKE RAZVALINE:

V vsakem od teh krajev je vrsta velikih industrijskih objektov, ki po·casi propadajo. ·Car teh spektakularnih razvalin je v njihovi »skulpturalni« kvaliteti in simbolnosti. Tovarne so tudi nosilke zgodovine regionalnega delavskega gibanja.

C) ·ZELEZNICA:

Jesenice in Bistrica v Ro·zu sta ·ze pribli·zno sto let povezana z ·zeleznico, to pa je privedlo do tesne gospodarske prepletenosti. Pa tudi Cave del Predil je bil z njima posredno povezan z (opu·s·ceno) bohinjsko ·zeleznico med Jesenicami in bli·znjim Trbi·zem.

D) MUZEJI:

Komajda znani v svoji staromodni »urejenosti« ganljivo ·cakajo·c na obiskovalce, da jih z novimi akcenti odkrijejo: Industrijski muzej na Jesenicah, razstava mineralov v Cave del Predilu in pa Kraigherjeva hi·sa na Bistrici.

E) VSAKDANJA KULTURA IN STANOVANJSKA KULTURA: Pozornost velja tudi stanovanjskim naselbinam na Jesenicah, Bistrici in v Cave del Predilu. Posebno zanimiva so stanovanja delavcev z vsakokrat karakteristi·cno arhitekturo ali pa barake vrti·ckarjev v vsej oblikovni raznolikosti. Pa tudi marsikateri novodobni stanovanjski silos ali pa nekatere stvaritve v zasebni gradnji so – vsaj pod aspektom estetske hoje ob robu – vsekakor vredne ogleda.

F) DVO- IN VE·CJEZI·CNOST:

Ne nazadnje pa povezuje vse tri kraje dejstvo, da so dvo- ali trojezi·cni z vsemi pripadajo·cimi konflikti in problemi. Kot obi·cajno se - tako se vsaj zdi - ve·cjezi·cnost ob·cuti prej kot breme kakor kulturna obogatitev. Obema tematskima poljema posve·ca SCHÖNE ÖDE | LEPA PU·S·CA | BELLA BRULLA svoj kulturni projekt.