ATLAS
der besonderen Orte
posebnih krajev
dei luoghi particolari

248 Seiten | strani | pagine || 3 Sprachen | 3 jeziki | 3 lingue || Hardcover
Herausgeber | izdajatelji | editori: Universitätskulturzentrum UNIKUM (AT) | Stazione di Topolò/Postaja Topolove (IT) | KUD Opoka (SI) || Gestaltung | oblikovanje | grafica: Donatella Ruttar, Carlo Rossolini
Drava Klagenfurt/Celovec | ISBN 978-3-85435-629-5 | EUR 38,90

Bestellen | ordinare | naroČiti

ATLAS
der besonderen orte | posebnih krajev | dei luoghi particolari
Zwei Stichproben | dva preizkusa | due prove a caso

26. 03. 2011 | 07.00–21.00
An der Kante | na robu | sul ciglione
Geführte Wanderung | Voden pohod | camminata guidata
ČRNI kAL–PODPEČ–SV. ŠTEFAN–HRASTOVLJE (SI) [Google maps]

16. 04. 2011 | 07.00–21.00
den kamm entlang | po grebenu | LUNGO la cresta
Geführte Wanderung | Voden pohod | camminata guidata
Tribil superiore/Gorenji Tarbij–PLANINA–castelmonte/Stara Gora (IT)
[Google maps]

Buchpräsentation, Lesung, Musik, LAbung
Predstavitev knjige, branje, glasba, osveżilo
Presentazione del libro, Lettura, Musica, rinfreschi

20. 04. 2011 | 18.00 | Libreria ODOS | Udine/Videm
LIBRERIA EDITRICE ODOS | VIA GEN. BALDISSERA 56 | UDINE (IT)

Lesung | branje | lettura:
Antonella Bukovaz (IT), Peter Svetina (SI), Dietmar Pickl (AT)

Bilder | slike | immagini:
Hanno Hardt, Katarina Sadovski (SI) | Paolo Comuzzi, Patrizio Esposito,
Luca Laureati (IT) | Arnold Pöschl, Johannes PUch (AT)

Musik | Glasba | musica:
Marta Vigna (IT) – Harp

22. 02. 2011 | 19.00 | haČek | Klagenfurt/Celovec
Knjigarna/Buchhandlung haČek | Paulitschgasse 5–7
Klagenfurt/Celovec | +43 463 554640

23. 02. 2011 | 19.00 | KUD FRANce preŠeren | ljubljana
KUD France PreŠeren Trnovo | Karunova 14 | Ljubljana | +386 1 2832288

11. 03. 2011 | 19.00 | PALAČA/PALAZZO GRAVISI | koper/capodistria
Kulturni klub | club culturale &
Skupnost Italijanov/Comunità degli Italiani »Santorio Santorio«
ULICA/VIA OF 10 | koper/capodistria (SI)
72 Orte, einer eigentümlicher als der andere und jeder für sich eine Reise wert, sind der Gegenstand dieses Buches. Sie liegen in Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und Slowenien, jeweils in Grenznähe und abseits der Hauptverkehrsrouten, und finden in herkömmlichen Reiseführern kaum Erwähnung.
Ob Dörfer im engeren Sinn, ob Flurdenkmäler oder Kleinode der Natur stehen sie für die vergessenen Landschaften vor unserer Haustür, für jene Landstriche, die infolge von Abwanderung und Strukturwandel völlig ins Abseits geraten sind und eine Art Parallelwelt zu den wirtschaftlichen und touristischen Ballungsräumen darstellen.
Das Versprechen lautet: Wer sich an diese Orte begibt und sich auf sie – unter Einsatz all seiner Sinnesorgane – einlässt, kehrt als veränderter und bereicherter Mensch nach Hause zurück. In jedem Fall ist ihm manche Entdeckung gewiss und wird er die betreffende Region am Ende mit neuen, offeneren Augen sehen.
Eine Ahnung von dieser Transformation infolge erhöhter Aufmerksamkeit und geschärfter Wahrnehmung vermitteln die hier veröffentlichen Texte und Bilder. Sie stammen von Künstlerinnen und Künstlern, die (von lapidaren Wegbeschreibungen abgesehen) ohne jede Vorinformation an diese Orte »entsandt« wurden, um ihre Eindrücke literarisch oder fotografisch zu verarbeiten. Entstanden sind auf diese Weise unterschiedlichste, zumeist assoziative Texte in Deutsch, Slowenisch und Italienisch sowie Fotografien aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Einige Beiträge mögen auf den ersten Blick rätselhaft und unzugänglich sein wie die Orte, von denen sie handeln, andere könnten sich durch eine fremde Sprache der Verständlichkeit entziehen. Mögen sie gerade dadurch die Neugier der Leser und Betrachter wecken und sie ermuntern, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen und so zum Protagonisten der eigenen Erzählung zu werden.
Sich mit Hilfe dieses ATLAS in eine andere Welt versetzen, dazu laden wir Sie herzlich ein!
       

72 krajev, eden bolj tipičen od drugega in vsak zase vreden potovanja, je predmet te knjige. Nahajajo se na Koroškem, v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji, vedno ob meji in daleč od glavnih prometnic, v običajnih vodnikih jih komaj kdaj omenjajo. Najsi bodo to vasi v ožjem pomenu besede ali znamenja ali naravni biseri, v vsakem primeru predstavljajo odročne pokrajine pred našimi vrati, predele, ki so zaradi odseljevanja in gospodarskega prestrukturiranja popolnoma zašli v pozabo ter postali nek paralelni svet h gospodarskim in turističnim centrom.
Obljuba se glasi: kdor se poda v te kraje in se vanje poglobi – z vsemi čuti, ki jih premore – se iz njih vrača spremenjen in obogaten. V vsakem primeru pa bo človek marsikaj odkril in na koncu posamezno pokrajino gledal z novimi, bolj odprtimi očmi. Slutnjo o tej transformaciji, ki je plod povečane pozornosti in poostrenega zaznavanja, dajejo besedila in slike, objavljeni v tej knjigi. Napisali in posneli so jih umetniki in umetnice, ki so bili »poslani« v te kraje brez kakršnekoli vnaprejšnje informacije (razen lapidarnih opisov poti), da bi svoje vtise literarno in fotografsko predelali. Na ta način so nastala najrazličnejša, večinoma asociativna besedila v nemščini, slovenščini in italijanščini ter slike iz najrazličnejših prespektiv. Nekateri prispevki znajo biti na prvi pogled enigmatični in nedostopni tako kot opisani kraji, drugi spet se razumljivosti izmaknejo zaradi tujega jezika. Naj prav zaradi tega zbudijo radovednost in bralca in bralko, gledalca in gledalko spodbudijo, da si na kraju samem ustvarijo svojo sliko in postanejo protagonisti lastne pripovedi.
Prisrčno vas vabimo, da se s pomočjo tega ATLASA vživite v drug svet!

Oggetto di questo libro sono 72 luoghi, uno più particolare dell’altro ed ognuno, di per sé, degno di un viaggio. Si trovano in Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, tutti nelle vicinanze del confine, lontani dalle rotte del grande traffico, quasi mai menzionati dalle guide turistiche tradizionali.
Paesi in senso stretto, monumenti o gioielli della natura rendono ragione a tutti quei paesaggi dimenticati, che giacciono davanti alla nostra porta di casa, a tutte quelle zone che, in seguito all’emigrazione e agli adeguamenti strutturali, sono state completamente marginalizzate e rappresentano una specie di mondo parallelo rispetto a quello delle zone ad alta concentrazione urbana, industriale e turistica.
La promessa recita: chi si reca in questi luoghi e vi entra in relazione – mettendo in gioco tutti i propri organi sensoriali – ritorna a casa propria cambiato ed arricchito. In ogni caso è garantita qualche scoperta e il fatto che, alla fine, vedrà la regione in questione con nuovi e più aperti occhi.
Un sentore di questa trasformazione, a seguito di una maggiore attenzione e di una percezione più affinata, la comunicano i testi e le foto qui pubblicati. Sono opera di artisti ed artiste i quali, senza alcuna informazione preliminare (a parte le lapidarie descrizioni dei percorsi) sono stati “spediti” in questi luoghi per elaborare, in maniera letteraria o attraverso la fotografia, le proprie impressioni. In questo modo sono nati diversi testi in tedesco, sloveno ed italiano, in gran parte evocativi e fotografie dalle diverse prospettive. A prima vista alcuni contributi potrebbero risultare enigmatici ed inaccessibili, esattamente come i luoghi di cui trattano; altri potrebbero sottrarsi alla comprensione a causa delle differenze linguistiche. Vogliono proprio per questo risvegliare la curiosità ed incoraggiare il lettore-spettatore a farsi lui stesso un’immagine di questi luoghi ed in questo modo diventare protagonista del proprio racconto.
Vi invitiamo calorosamente ad entrare in un altro mondo con l’aiuto di ATLAS!