Uvod

Srednjeevropska regija na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Italijo, ki je bila desetletja močno politično, gospodarsko in kulturno fragmentirana, se postopoma zrašča. Se vedno pa naletimo nedaleč od centrov, kakor so Celovec, Ljubljana in Videm, na dokaj izolirana območja. Posebno vzdolž avstrijsko-slovenske oziroma italijansko-slovenske meje se veliko občin spopada s splošnim zastojem in razseljevanjem in zdi se, da so zamudili stik z (gospodarskim) napredkom. POTRKAVANJE se posveča takim „pozabljenim pokrajinam“ – krajem na obrobju, kjer ure tečejo drugače in kjer (preostali) ljudje živijo svojstveno življenje. Ti „rezervati“ so zanimivi, ker po eni strani gledajo nazaj na omembe vredno zgodovino, po drugi strani pa tam vse do danes zaznamujejo kulturno življenje narodne manjšine. Vrhu tega so se v njih ohranile povsem svojevrstne vasi in kulturne pokrajine, ki so drugod po Evropi že zdavnaj postale žrtev nekontrolirane gradnje in modernizacije. Navsezadnje so se tu – ob vsem anahronizmu navkljub – razvijale kulturne pobude, ki niso podvržene kakšni provinicialni samoumevnosti, temveč se zgledujejo po mednarodnih umetniških standardih in negujejo kontakte z umetniki iz cele Evrope. Načrtovane so kvalitetne umetniške akcije za pospeševanje medkulturnega dialoga, za pomoč pri čezmejni mobilnosti umetnikov in publike ter za transnacionalno širitev umetniških del.
Namen interdisciplinarnega projekta POTRKAVANJE je eksemplaričen prikaz nekaterih izmed teh krajev z umetniškimi prijemi in uporaba njihovega estetskega potenciala na sodoben način. To se naj dogaja s čezmejno kooperacijo z umetniki, partnerskimi organizacijami in občinstvom iz treh partnerskih dežel ter iz šestih drugih evropskih držav.
Projekt POTRKAVANJE naj prispeva k okrepitvi evropske identitete in naj usmerja zanimanje širše množice prebivalcev v skrite zaklade obrobja. Posamezne akcije so usmerjene v ponovno ovrednotenje pogosto podcenjene pokrajine. Kar se nahaja v mrtvem kotu javnega zaznavanja, naj s pomočjo inovativnih umetniških poudarkov spet pridobi pozornost publike. Na pozabljeno se spominja, zasuto se odkriva. Manj spektakularne in zadržane v prikazovalnih postopkih in s tem prilagojene tihemu značaju regije vsebujejo te akcije tudi neko sporočilno komponento. Na ta način naj vzbujajo nadregionalen, evropski interes, ter spravijo na pot čezmejno publiko. Akcije so naslovljene na regionalno prebivalstvo, nasplošno na ljudi, ki jih zanima kultura, in turiste iz sosednjih evropskih dežel.

Dogajališča so:
› Od kulturne industrije neprizadeti in oddaljeni kraji, ki omogočajo interakcijo s sodobno umetnostjo in komunikacijo med umetniki in ljudmi, ki se sicer ne ukvarjajo z umetnostjo.
› »Nekraji«, ki se javni pozornosti odtegujejo zaradi navidezne nepomembnosti in ki prav zaradi tega nudijo posebne možnosti oblikovanja.
› Javni prostor v krajih, ki jih zaznamujeta odseljevanje in upad civilizacije.
Kooperacijski partnerji so:
› Kulturne iniciative, ki pojmujejo umetnost in posredovanje le-te kot emancipatorično nalogo in ki so se zapisale mednarodni kulturni izmenjavi izven etabliranega umetnostnega dogajanja.
› Umetniki, ki regionalne identitete ne pojmujejo kot kulturni prisilni jopič, temveč kot večplasten pojem, ki vsebuje kritično distanco do tako imenovane domovine.
› To so:
– UNIVERSITÄTSKULTURZENTRUM UNIKUM Klagenfurt, (AT)
– ASSOCIAZIONE TOPOLÒ – TOPOLUOVE, Grimacco, (IT) und
– KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »OPOKA« Medana, (SI)
– GRUPA KUGLA Zagreb, (HR)
– KUNSTSPORTGRUPPE HOCHOBIR (DE, AT)
– ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT Klagenfurt/Celovec (AT)
– KOHLENHOF KUNSTVEREIN Nürnberg (DE):
– VEREIN INNENHOFKULTUR, Klagenfurt/Celovec (AT)
– K&K CENTER ST. JOHANN/ŠENTZJANŽ (AT)
– ASSOCIAZION CULTURAL COLONOS (IT)
– REVISTA NADA, Lisabon (PT)
in umetniki ter partnerji iz Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške, Estonije, Nemčije, Francije, Nizozemske, Madžarske in Portugalske.

Projekt POTRKAVANJE poteka dve leti in obsega šest delnih projektov, pri katerih sodeluje 60 umetnikov in umetnic iz devetih evropskih dežel. Projekt je zasnovan interdisciplinarno, pri čemer je poudarek na upodabljajoči umetnosti, glasbi, literaturi in medijski umetnosti. Drugo težišče je kultura vsakdana in »informalna« umetnost. Vsi delni projekti so samostojni, skupaj z drugimi projekti pa tvorijo dramaturški lok, ki posreduje večplastno kulturno podobo tromeje. Projekti so tematsko usklajeni in se medsebojno dopolnjujejo ter ostrijo pogled na eksemplaričnost neke regije, ki se je iz sredine Evrope premaknila na rob. Vse projekte razvijejo projektni partnerji v skupnem delu in jih izpeljujejo pod vodstvom koordinatorja. Za novačenje sodelujočih umetnikov in umetnic uporabljamo za vse projekte evropske mreže in kontakte partnerjev. Partnerji v enaki meri skrbijo za obveščanje javnosti in medijev.
Vsi trije projektni partnerji imajo izkušnje pri realizaciji čezmejnih sodobnih umetnostnih projektov in se lahko pohvalijo z ustreznimi uspehi. Univerzitetni kulturni center je v letih 2002/2003 izpeljal trilateralni projekt SCHÖNE ÖDE | LEPA PUŠČA | BELLA BRULLA, ki ga je avstrijsko ministrstvo za šolstvo, umetnost in kulturo sprejelo v seznam 25 najuspešnejših projektov v okviru EU-programa 2000 (glej brošuro »best_practice«). Poleg tega se vključuje vrsta asociiranih partnerjev v vseh treh deželah in čez, ki sicer ne prispevajo finančno, vendar sodelujejo vsebinsko in organizacijsko ter delujejo kot multiplikatorji. Projekt je usmerjen tako na proces kot na rezultat, to pomeni, da se po fazi intenzivne priprave lahko dokaže umetniško kvaliteto ob konkretnih dejavnostih, kot so razstave, uprizoritve, publikacije.

Opis posameznih projektov:
I. PEILUNG |
RILEVAMENTO | NAMERJANJE
Literarno-fotografski projekt

II. Sichtkontakt | contatto visivo | na prvi pogled
Trije inscenirani pohodi

III. Bergung | Recupero | IZKOPAVANJE
Objekti in zvočne inštalacije v zapuščenih krajih

IV. WORTWECHSEL | Diverbio | Prerekanje
Projekt prevajanja in tekstovna inštalacija

V. HÖRWEITE | A Portata di voce | sliŠnost
Literarno-glasbeni projekt v treh stavkih

VI. TRENNUNG | Separazione | LoČevanje
Potujoča razstava in publikacije